Projekte
Instituti ka aplikuar në thirrje të ndryshme për projekte të lançuara nga donatorë të huaj dhe vendas. Kështu, Instituti ka aplikuar me projekte në thirrjet për grante të vogla të ambasadës amerikane në Tiranë, thirrje të Bankës Botërore, të Bashkimit Evropian, etj.

Instituti ka implementuar me sukses, në Bashkepunim me Universitetin Marin Barleti dhe Universitetet e Triestes dhe Udines në Itali, projektin e shkollës verore mbi zhvillimin e qëndrueshëm, bashkë-financuar nga Iniciativa e Evropës Qendrore.

Agjencisë për Mbështetjen e Shoqërisë Civile, financuar nga Qeveria Shqiptare, ka përzgjedhur dhe po mbështet financiarisht Institutin në implmenetimin e një projekti të titulluar "Nisma për edukim publik ligjor".

TITULLI I PROJEKTIT "Innovation HUB" - Habi i Inovacionit
TEMATIKA Një qendër shërbimesh dhe kërkimesh me kompetencë profesionale dhe përkushtimin për të ofruar shërbime të rëndësishme dhe të besueshme, informacion dhe këshilla për ndërmarrjet në të gjitha aspektet e biznesit që rezultojnë në rritjen e konkurrencës, nivelet e larta të suksesit dhe të qëndrueshmërisë.
DONATORI Programi i Bashkëpunimit dhe Zhvillimit Italo-Shqiptar (IADSA) dhe Ministria e Financave
DATA Nëntor 2015 - Nëntor 2017
PËRSHKRIMI

Në qendër të projektit: Një qendër shërbimesh dhe kërkimesh me kompetencë profesionale dhe përkushtimin për të ofruar shërbime të rëndësishme dhe të besueshme, informacion dhe këshilla për ndërmarrjet në të gjitha aspektet e biznesit që rezultojnë në rritjen e konkurrencës, nivelet e larta të suksesit dhe të qëndrueshmërisë.

Objektivat e përgjithshme:
Të promovojë dhe mbështesë përfshirjen sociale dhe programet e qëndrueshme të punësimit për të rinjtë duke rritur përfshirjen e tyre aktive në sipërmarrjen TIK, sipërmarrjen kreative dhe konkurruese përmes ndërtimit të kapaciteteve, zhvillimin e partneritetit dhe rritjen e veprimtarisë sipërmarrëse, start-ups dhe SME-ve.
Ky projekt synon të ndryshojë situatën aktuale, duke krijuar një inkubator me qëllim për të aktivizuar komunitetin inovativ për zhvillimin e tregut dhe per të pranuar ide që kanë potencial komercial duke nxitur bashkëpunimin ndërmjet NVM-ve dhe TIK.

Inkubacionit është një proces i cili ka tendencë të bëhet sa herë që është e nevojshme për të mbështetur sipërmarrësit në zhvillimin e biznesit të tyre.

Për të arritur objektivin e përgjithshëm projekti parashikon objektivat specifike të mëposhtme:

• Për të ofruar shërbime për komunitetin sipërmarrës TIK
• Për të krijuar kompanitë start-up inovative dhe të qëndrueshme të TIK
• Për të krijuar vlerë të shtuar të lartë dhe punë të qëndrueshme
• Për të stimuluar sipërmarrjen lokale
• Të zhvillojë inovacionin në SME-të ekzistuese
• Të mbështesë bashkëpunimin ndërkombëtar
• Të komercializojë kërkimin universitar
• Për të përfituar mundësi investimi
• Për të krijuar mundësi për transferimin e teknologjisë
• Për të krijuar mundësi investimi


TITULLI I PROJEKTIT QAinAL - “Strategic Support on Strengthening the Quality Assurance Structures at the Private Higher Education Institutions in Albania”
TEMATIKA Mbështetje strategjike për forcimin e strukturave të sigurimit të cilësisë në institucionet private të arsimit të lartë në Shqipëri.
DONATORI Erasmus + Ngritja e kapaciteteve në fushën e Arsimit të Lartë.
DATA Dhjetor 2015-Dhjetor 2017
PËRSHKRIMI Qëllimi i këtij projekti është që të krijojë dhe të mbështesë proceset e sigurimit të cilësisë dhe mekanizmat për të siguruar menaxhim efektiv si dhe të përmirësuar mësimdhënien dhe të nxënit në institucionet private të arsimit të lartë në Shqipëri. Projekti synon të mbështesë institucionet private të arsimit të lartë në Shqipëri për të arritur prioritetet e dy dokumenteve kryesore: "Rritja e ndikimit të Zhvillimit të BE-së: një Agjendën për Ndryshim" dhe "Arsimin e Lartë Europian në Botë". Aktivitetet e këtij projekti konsistojnë në trajnime të stafit të zyrës së menaxhimit të cilësië dhe në kompletimin e një Lab-i me pajisje teknologjike, të domosdoshme për trajnimet online.

TITULLI I PROJEKTIT NEC - “The New Europeans Citizens ; lights and shadows of the European Union’s future through the eyes of present and future young citizens”
TEMATIKA “Qytetarët e rinj Evropianë - dritat dhe hijet e së ardhmes së Bashkimit Evropian përmes syve të qytetarëve të sotëm dhe të ardhshëm”.
DONATORI Programi “Europa për Qytetarët’
DATA Tetor 2015- Janar 2017
PËRSHKRIMI Projekti ka për qëllim zhvillimin e një dialogu aktiv në të ardhmen e Europës në mesin e të rinjve (16-30), të lindur ose të rritur në vendet partnere, me dhe pa shtetësi të BE-së, si dhe një shtet të ri kandidat. Projekti do të vendos në skenë të rinjtë me prejardhje të ndryshme sociale dhe kulturore, për të shprehur, të ndarë dhe për të diskutuar perceptimin e tyre e, të Bashkimit EU dhe zhvillimin e saj të ardhshëm dhe do të ofrojë një pikë ndërkulturore dhe transnacionale për të drejtat e qytetarisë dhe të rinjve në angazhimin demokratik.

TITULLI I PROJEKTIT Shkolla Si Qendër Komunitare
TEMATIKA Shkolla Si Qendër Komunitare: Drejt nje Ekosistemi të Edukimit për Zhvillimin e Qendrueshëm
DONATORI Projekti Shkolla si Qendër Komunitare është financuar nga Programi i Konvertimit të Borxhit për Zhvillim (IADSA) dhe drejtohet nga Ministria e Arsimit të Shqipërisë.
DATA 13 korrik 2015 - 13 korrik 2017
PËRSHKRIMI

OBJEKTIVI:
Krijimi i modelit të shkollës komunitare per zhvillimin e qëndrueshëm me anë të zbatimit të 5 komponentëve thelbesore, në 5 gjimnaze të rajoneve të ndryshme të vendit, si dhe nxitja e ndërveprimit aktiv midis tyre  për shkëmbimin dhe përhapjen e praktikave të mira që krijojnë, duke mundësuar një rrjet efektiv dhe një ekosistem gjimnazesh të zhvillimit të qëndrueshëm qe krijojne risi dhe oportunitete per te permiresuar te nxenit duke vene theksin ne te mesuarit praktik dhe ne gjitheperfshirjen e komunitetit.

Shkollat target:
‘Halim Xhelo’-Vlora,
'Seit Najdani'-Dibër',
‘Raqi Qirinxhi' Korçe,
'28 Nëntori' Shkoder
'Cajupi' Tirane

Aktivietet dhe nderhyrjet:
Me ane te nderhyrjeve qe jane parashikuar te realizohen ne kete projekt synohet te krijohet nje risi ne rolin qe shkollat duhet dhe mund te luajne per permiresimin e cilësisë së shkollës jo vetëm në aspektin e mësimdhënies dhe të nxënies, por edhe ne aspektin komunitar, ky shkolla konsiderohet si nje vend miqesor dhe i hapur me aftesite dhe kompetencat e duhur per te iniciuar dhe adresuar ne komunitet nisma për përmirësimin e cilësisë së jetës së gjithë komunitetit përreth shkollës.
Duke iu referuar problematikave dhe prioriteteve qe nenvizohen ne Strategjine e Zhvillimit të Arsimit Parauniversitar 2014-2020, si dhe ne nje analize paraprake te realizuar ne shkollat e ndryshme te rajonit del si domosdoshmeri realizimi i nje sere nismash qe kane si qellim te krijojne ambjentin e pershtatshem fizik dhe social per realizimin e nje shkolle si qender komunitare.
Duke u nisur nga keto te dhena pese komponentet kryesore ku fokusohet projekti jane:

  1. Gjithperfshirja dhe Qeverisja- ka si qellim realizimin e nderhyrjeve qe synojne krijimin e modeleve te reja te udheheqjes dhe qeverisjes duke marrë në konsideratë elemente të tillë si: përfshirja; vendimmarrja; përzgjedhja; bashkëpunimet; mbikëqyrja; zgjidhja e problemeve dhe e konflikteve në mënyrë konstruktive dhe në përputhje me ligjin dhe me fushat e rëndësishmë të jetës së shkollës. Keto nderhyrje kane si qellim te bëjnë drejtimin dhe udhëheqjen e shkollës të frytshme dhe me rezultate të dukshme në veprimtaritë dhe materialet që harton dhe menaxhon vetë personeli njerëzor dhe profesional në shkollë.

Shkolla target: ’28 Nentori’ Shkoder.

  1. Te nxenit aktiv ne komunitet- ky komponent ka si qellim te krijoje risi te reja te te nxenit duke krijuar nje nderveprim te vazhdueshme dhe efikas mes te nxenit  teorik, ne klase, dhe  problemeve reale ekonomike dhe sociale te kontekstit. Nderhyrjet e parshikuara synojne te krijojne nje dialog te vazhdueshem mes nxeneve dhe komunitetet local ne zgjidhjen e problemeve te ndryshme me ane te organizimit te iniziativave dhe aktiviteteve extra-kurrikulare.

Shkolla target:  ‘Seit Najdeni’, Peshkopi. 

  1. Rekreacion dhe Sport- ky komponent ka si fokus hartimin, organizimin dhe realizimin e nje sere aktivitetesh qe kane si qellim aktivizimin e nxenesve dhe te rinjve ne klube te ndryshme tematike (sport, letersi, art, kreativitet, sipermarrje, ICT, etj) si dhe testimin e aftesive dhe talenteve me ane te  realizimit te aktiviteteve dhe konkurimeve ndermjet shkollave ne nivel lokal dhe rajonal. Po ashtu ky komponent synon krijimin e aftesive innovative te shumekerkuara nga tregu si dhe te rekomanduara si strategjike ne dokumentat e ndryshem te EU-se sic jane ato qe lidhen me sipermarrjen, inovacionin, kreativitetin etj.

Shkolla target: ‘Cajupi’, Tiranë.

  1. Mësimdhënia dhe Nxënësi Aktiv- realizimi i ketij komponenti ka si synim te motivoje gjithpershirjen e komunitetit  ne procesin e mësimdhënies dhe të nxënit në shkollë. Po ashtu synohet te ofrohet mbeshtetje per nxenesit dhe prinderit e tyre ne zgjedhjen eficiente te kurrikulave te zbatuara dhe atyre me zgjedhje per nje proces te te nxenit sa me efikas. Nga ana tjeter, realizimi i ketij komponenti synon te nxise gjithepershirjen e nxenesve ne zgjidhjen e problemeve te komunitetit nepermjet aplikimit te metodologjive ndërvepruese për mësimdhënien dhe të nxënët, përdorimin e aftësive sociale për të punuarit në ekip, të aftësive të menduarit krijues dhe kritik.

Shkolla target: Raqi Qirinxhi”, Korcë

  1. TIK dhe Inovacion- ky komponent ka si synim te krijoje aftesite, kapacitetet dhe kompetencat e nevojshme per perdorimin e teknologjive te informimit dhe te komunikimit ne mesimdhenie dhe nxenie. Nderhyrjet e parashikuara per kete kompenent vene theksin ne krijimin e infrastruktures se nevojshme digitale ne Shkolla, trainimin e mesuesve dhe nxenensve lidhur me realizimin dhe zbatimin e kurrikulave dhe projekteve qe lidhen me ICT dhe aplikimet e tyre.

Shkolla target: ‘Halim Xhelo’, Vlorë.


Aktivitete horizontale:

  • Mjedisi i të nxënit në shkollë- nderhyrjet e parashikuara per mjedisin e te nxenit kane si synim krijimin e nje ambjenti fizik dhe social miqesor qe bazohet ne principet e zhvillimit te qendrueshem per nxenesit, prinderit dhe komunitetin lokal. Nderhyrjet fizike ne mjedis te parashikuar kane te bejne me rehabilitime parziale te ambjenteve te brendshme si rishikimi i sistemit te elektricitiet, sistemit te ngrohjes, termoizolime, etj,  krijimin e ambjenteve te pershtatshme per aktivitetet sportive te shkollave, krijimin e kushteve per nxenesit me aftesi te kufizuar, nderhyrje ne laboratoret informatike te shkollave si dhe ne biblioteka. Nderhyrjet do te realizohen ne te gjitha shkollat e perfshira ne projekt.
  • Rrjeti i gjimnazeve-model- ka si qellim përhapjen e përvojave dhe praktikave me te mira te realizuara ne gjimnazet e rajonit nëpërmjet takimeve me përfaqësues të gjimnazeve të rajonit  në nivel DAR/ZA-je, përhapjes së ideve dhe materialeve të projektit në rrjetet e zhvillimit profesional të mësuesve dhe    drejtuesve të gjimnazeve që funksionojnë në nivel DAR/ZA-je. Nje element esencial per perhapjen e praktikave me te mira do ta luajne Qendrat Burimore që do te krijohen në çdo gjimnaz, te cilat  do të kenë mësues të trajnuar dhe të certifikuar, materiale profesionale të hartuara  rishtaz, si dhe praktika të mira të zbatuara gjatë projektit.

TITULLI I PROJEKTIT RiSi – Rini Sipërmarrëse
TEMATIKA Fuqizimi i kapaciteteve të brezit të ri nëpërmjet nismave të sipërmarrjes së lirë
DONATORI Agjensia Per Mbeshtetjen e Shoqerise Civile AMSHC
DATA 31.07.2014 - 31.01.2015
PËRSHKRIMI Qëllimi i projektit është krijimi i një gjenerate të rinjsh sipërmarrës nëpërmjet fuqizimit të oportuniteteve të rrjeteve bashkëpunuese dhe suportit të dedikuar në fazat e konkretizimit të idesë sipërmarrëse.

TITULLI I PROJEKTIT Përgatitja e Draft Dokumentit të Strategjisë Kombëtare të Biodiversitetit për Shqipërinë dhe Plani i Veprimit për periudhën 2012-2020
TEMATIKA Hartimi i Draft Dokumentit të Strategjisë Kombëtare të Biodiversitetit dhe Planit të Veprimit, si pjesë përbërëse e tij, për periudhën 2012-2020 

Paraqitja e një raporti të detajuar mbi hartimin e objektivave kombëtare lidhur me shkallën e zbatimit të Strategjisë Kombëtare të Biodiversitetit dhe Planit të Veprimit të vitit 2000.
DONATORI Ministria e Mjedisit
DATA 15.02.2014 - 15.09.2014
PËRSHKRIMI Projekti ka si qëllim hartimin e Draft Dokumentit të Strategjisë Kombëtare të Biodiversitetit për periudhën 2012-2020. 

Realizimi i këtij projekti nënkupton: 
- Konsultime në nivel kombëtar për të siguruar integrim sektorial, përfshirë dhe ndryshimin e klimës. Konsultime në nivel rajonal dhe lokal për Strategjinë Kombëtare të Biodiversitetit dhe Planit të Veprimit
- Paraqitja e qasjeve, metodave dhe mjeteve të integrimit si Vlerësimi Strategjik Mjedisor për zhvillimin në tërësi, parimet e planifikimit hapësinor që do të merren në konsideratë, si dhe qasja drejt vlerësimit të ekosistemit realizuar për herë të parë në Shqipëri, në mënyrë që politikat e biodiversitetit të integrohen me sektorë të tjerë, që e influencojnë atë.
- Punë në terren për mbledhjen e të dhënave që mungojnë apo boshllëqeve të ndryshme. Këtu do të përfshihen të dhëna të përditësuara për gjendjen në vend dhe në veçanti për specie dhe habitate që janë në rrezik
- Analizë statistikore e të dhënave dhe analizë e mangësive përfshirë edhe identifikimin e prioriteteve të biodiversitetit për Shqipërinë në përputhje me objektivat 2020 të Konventës së Biodiversitetit si dhe objektivat e pas 2010 të BE-së Faza e parë e këtij projekti ka përfunduar. “Raporti Fillestar”, është dorëzuar dhe miratuar nga Ministria e Mjedisit në dt. 15.04.2014. Projekti është në vazhdim e sipër.

TITULLI I PROJEKTIT European Academic Network for Open Innovation (OI).
TEMATIKA Projekti ku UMB është shpallur fitues dhe është një nga 52 partnerët. Projekti do të krijojë një rrjet të përbashkët të universiteteve, kërkimit shkencor, botës së biznesit dhe shoqërisë civele, të cilët do të bashkëpunojnë në “Open Innovation”( OI ).
DONATORI Programi Erasmus Mundus, Lifelong Learning Education 2013.
DATA 01.10.2013 - 30.09. 2016
PËRSHKRIMI Nëpërmjet projektit synohet të shpërndahen rezultatet e kërkimit shkencor, në një shkallë të gjerë në Europë dhe më gjerë.  Midis të tjerash projekti mundëson realizimin e modeleve të integruara të kurrikulave të arsimit të lartë. UMB është partneri i vetëm shqiptar në këtë projekt.

TITULLI I PROJEKTIT Ndërtimi i Kapaciteteve dhe Çertifikimi   Edukatorëve për Turizmin në "Universitetin Marin Barleti"
TEMATIKA Tematika e këtij  projekti është  të identifikojë dhe të krijjojë grupin e parë të Edukatorëve Shqiptarë (Çertifikimi I Edukatorëve të Mikpritjes CHE). 

Gjithashtu,studentët që  diplomohen në Menaxhim Turizëm pranë  Universitetit Marin Barleti do të paisen me Çertifikata në Hoteleri - Turizëm.
DONATORI Agjensia e Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar (USAID) Projekti “Rritje Albania
DATA 08.07.2013 - 31.12.2013
PËRSHKRIMI Këtë vit akademik 2013-2014), në Universitetin Marin Barleti(UMB) fillon programi në Menaxhim Turizëm. 

Në shtim të kurrikulës së miratuar nga Ministria Arsimit dhe Sportit (MAS) në vitin e dytë dhe të tretë, do të përfshihen gjithashtu kurse nga Instituti Arsimor Amerikan HoteleriTurizëm (IAAHT) për Operacione në Industrinë e Hoteleri - Turizmit. 

Përvec diplomës  të Menaxhim Turizmit, studentët do të paisen me  çertifikata  nga IAAHT për programin e plotë të Çertifikimi  I Edukatorëve Mikpritjes (CHE) në Hoteleri-Turizëm.

TITULLI I PROJEKTIT Arti, Plastika dhe Riciklimi
TEMATIKA Të arrijnë një ekuilibër të përsosur për përmirësimin e mjedisit dhe inkurajimin e aktiviteteve ekonomike miqësore për mjedisin në zonën ndërkufitare te Liqenit te Shkodrës.

“Art, Plastic and Recycling” project was selected as good practice example for the IPA CBC programme Albania - Montenegro for the next issue of the CBIB+ project newsletter “Yellow & blue”. (PDF)
DONATORI Delegacioni i Bashkimit Europian
DATA 01.06.2012 - 01.12.2013
PËRSHKRIMI Qëllimi kryesor i këtij projekti është reduktimi i efekteve negative në mjedis dhe inkurajimi i aktiviteteve ekonomike ekologjikisht miqësore . Rritja e ndërgjegjësimit të publikut në lidhje me rëndësinë, mbrojtjen dhe promovimin e mjedisit dhe trashëgimisë natyrore. Nxitja në zonën e Liqenit të Shkodrës. Krijimi i një rrjeti funksional mjedisit-artit të artistëve dhe organizatave të tjera të vendosura në zonën e caktuar.

TITULLI I PROJEKTIT Soft Skills përtej njohurive akademike:Trajnimi i pushtetit lokal për përmisimin e cilësisë së qeverisjes vendore
TEMATIKA Të ndihmojë në përmirësimin e cilësisë së punës në organet e pushtetit vendor ne komuna dhe bashki te perfshira ne kete projekt
DONATORI AMSHC: Angjensia per mbeshtetjen e shoqerise civile
DATA 05.05.2012 - 18.08.2013
PËRSHKRIMI Fokusi kryesor i projektit eshte: rritja e kapacitetit nëpërmjet përfshirjes së stafit të komunave apo bashkive, në rritjen e ndikimit të shoqërisë civile në proceset e hartimit, vendim marrjes dhe monitorimit të politikave publike. Përgatitja e përfaqësuesve të pushtetit vendor aktivë dhe të përgjegjshëm në shoqëri. Rritja e kapaciteteve të pushtetit vendor për të realizuar në praktikë, njohuritë e fituara gjatë procesit didaktik.

TITULLI I PROJEKTIT Shqipëria - Model i Zhvillimit të Qëndrueshëm
TEMATIKA Zhvillimi i qendrueshem
DONATORI CEI University Network
DATA 1.07.2010 - 09.08.2010
PËRSHKRIMI Fokusi do të jetë në çështjet që lidhen me udhëheqjen e zhvillimit te qëndrueshëm demokratik politik që gjeneron zhvillime të qëndrueshme politike dhe qeveritare për vendin dhe rajonin, si dhe politikave të zhvillimit të qëndrueshëm rajonale ndërkufitare dhe trans-rajonale për mbrojtjen e mjedisit që nxisin ndryshimet klimatike dhe reduktimin e ngrohjes globale. Si dhe një fokus të veçantë do të ketë në integrimin e turizmit të qëndrueshëm dhe burimeve të migracionit, diversitetit njerëzor, kulturore dhe trashëgimisë historike.Organizimi i konferencës ndërkombëtare me temë: “Shqipëria - model i zhvillimit të qëndrueshëm në Ballkan dhe më gjerë”

Zhvillimi i Shkollës së Verës me pjesëmarrjen e studentëve shqiptarë dhe të huaj me tematikë “Zhvillimin e Qendrueshëm”

TITULLI I PROJEKTIT Ngritja dhe Funksionimi i Qendrës për Edukimin Publik Ligjor
TEMATIKA Përhapja e njohurive juridike për grupet e disavantazhuara
DONATORI AMSHC: Agjencia për mbështetjen e Shoqërisë civile
DATA 03.01.2011 - 15.09.2011
PËRSHKRIMI Fokusi kryesor i këtij projekti ka qenë të përhapë dijet juridike ndërmjet kategorive të personave me edukim të paktë rreth funksionimit të sistemit të drejtësisë në Shqipëri. Projekti synonte të ndërthurte dijet teorike të studentëve dhe pedagogëve të Fakultetit të Drejtësisë me zotësitë e tyre praktike, me qëllim zgjerimin e njohurive rreth parimeve të drejtësisë dhe dispozitave ligjore. Qëllimet e projektit rridhnin nga nevojat akute në këto kategori personash për të përmirësuar njohuritë në këtë drejtim, mungesa e të cilave con shpesh në siutata të vështira. Pra, edukimi publik ligjor e fuqizon qytetarin përmes zgjerimit të dijeve të tij mbi mekanizmat ligjore, duke i dhënë atij ta përdorë këtë dije, në zgjidhjen paragjyqësore të konflikteve. Ky projekt u dha mundësinë gjithashtu studentëve të Fakultetit të Drejtësisë që të përdorin njohuritë e tyre teorike në praktikë, të fitojë zotësi të reja, si aftësinë për t’u përshtatur në situata të ndryshme, për të ofruar pro-bono njohuri, etj.