MJEDISI DHE BURIMEVE NATYRORE

1. Shëndeti mjedisor,
2. Ndryshimi i klimës dhe Burimet e Energjise se Rinovueshme,
3. Burimet Natyrore dhe Biodiversiteti;

INDUSTRITE, ENERGJIA DHE TRANSPORTI

1. Industrite dhe Teknologjite,
2. Energjia dhe Pasurite Natyrore
3. Mobiliteti, Transporti dhe punet publike;

EKONOMIA E BUJQËSISË

1. Bujqesia dhe zhvillimi Rural,
2. Industria Agro-perpunuese dhe Agro-biznesi,
3. Konsumatori dhe Siguria ushqimore;

ZHVILLIMIT I QËNDRUESHËM DHE I INTEGRUAR

1. Qeverisja lokale dhe zhvillimi i qëndrueshëm,
2. Qyteti dhe planifikimi urban,
3. Gjeografia urbane dhe zhvillimi Rural,
4. Tregu i brendshëm,Konkurenca,Mbrojtja Konsumatorit;

EKONOMIA E DIJES ( KNOWLEDGE ECONOMY )

1. Arsimi, trainimet dhe arsimi professional teknik,
2. Teknologjite e Informacionit,
3. Hulumtimi dhe inovacioni;

TREGU KONKURUES ( COMPETITIVE MARKET )

1. Sipermarrje Zhvillim i Nderrmarjeve te Vogla dhe te Mesme (SME), Industrite Kreative dhe Zgjerimi i Biznesit,
2. Turizmi dhe Industrite e lidhura me te,
3. Artizanati, Desaini dhe Arkitektura,
4. Inovimi, ICT, dhe Media Audiovizive,
5. Kultura, Arsimi, Trajnimi, Rinia dhe mundësitë gjinore;
 
Lajme dhe Evente
22.02.2017
Inteligjenca Artificiale në Tiranë
17.01.2017
Creative Individuals
23.11.2016
Industry 4.0 - Automation and impact on employement- Accelerator Workshop
22.11.2016
Smart City: Not just technology - Open Innovation
Më shume »
 
Projekte
"Innovation HUB" - Habi i Inovacionit
QAinAL - “Strategic Support on Strengthening the Quality Assurance Structures at the Private Higher Education Institutions in Albania”
NEC - “The New Europeans Citizens ; lights and shadows of the European Union’s future through the eyes of present and future young citizens”
Shkolla Si Qendër Komunitare
RiSi - Rini Sipërmarrëse
Përgatitja e Draft Dokumentit të Strategjisë Kombëtare të Biodiversitetit për Shqipërinë dhe Plani i Veprimit për periudhën 2012-2020
European Academic Network for Open Innovation (OI).
Më shume »